Wykaz publikacji:

1998

1. [1.] Archiwum Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Poznaniu. Historia, organizacja, zasób, perspektywy [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, pod red. R. Degena i W. Chorążyczewskiego, Toruń 1998, ss. 89 - 95;
2. [2.] Stanisław Michalski, Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 160, [w:] „Studia Edukacyjne”, 1998, nr 4, ss. 241 - 245;
3. [3.] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej - konferencja naukowa, Zajączkowo 20 - 22 października 1997r., [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 1998, nr 1 - 2 , ss.71 - 72 ;
4. [4.] Stanisław Kot - uczony i polityk ( sprawozdanie z konferencji w Krakowie 12 - 13 grudnia 1997 r.), [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 1998, nr 1 - 2 , ss. 72 - 73;
5. [5.] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej ( sprawozdanie z konferencji ), [w:] „Rocznik Pedagogiczny”, 1998, t. 21, ss. 107 - 109;
6. [6.] Bibliografia historii wychowania ( druki zwarte wydane w Polsce w l. 1996 - 1997 ), [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 1998, nr 1 - 2, ss. 66 - 70;

1999

1. [7.] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700 - 1939, pod red. Bilewicz A., Walasek S., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 1999, nr 1 - 2 , ss. 59 - 60;
2. [8.] Pedagogika „Nowego Wychowania” w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Podstawowe przejawy i współczesne odniesienia - Rzeszów - Czudec ( 12 - 14 października 1998r. ) - sprawozdanie z konferencji, [w:] „Przegląd Historyczno - Oświatowy”, 1999, nr 3 - 4, ss. 285 -286;
3. [9.] Bibliografia historii wychowania ( druki zwarte wydane w Polsce w l. 1997 - 1998 ), [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 1999, nr 1 - 2, ss. 66 - 70;

2000

1. [10.] Polski skauting a „Nowe Wychowanie”[ w: ] Galicja i jej dziedzictwo. Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, T. 14, pod red. A. Meissnera i Cz. Majorka, Rzeszów 2000, ss. 295 – 403.
2. [11.] Wychowanie i miejsce dziewcząt w początkach polskiego skautingu [ w: ] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000, ss. 356 - 343;
3. [12.] Ks. Jan Doppke, Katechizacja w Polsce 1945 – 1990, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1998, ss. 248, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 2000, nr 1 – 2, ss. 67 –68;
4. [13.] Pedagogika społeczna – pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przecławskiej i W. Theissa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, ss. 194, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2000, nr 1 – 2, ss. 81 – 85;
5. [14.] Józef Miąso, Wybrane prace z historii wychowania XIX – XX wiek, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa b.d., ss. 215, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2000, nr 1 – 2, ss. 100;
6. [15.] Bibliografia historii wychowania ( druki zwarte wydane w Polsce w l. 1998 – 1999 ), [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 2000, nr 1 – 2, ss. 101 –105;

2001

1. [16.] Pierwsza Skautka Rzeczypospolitej - wkład Olgi Drahonowskiej - Małkowskiej w narodziny skautingu dla dziewcząt [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź - Strzelczyk, tom II, Poznań 2001, ss. 191-200;
2. [17.] W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich, „Biuletyn Historii Wychowania”, 2001, nr 1-2 , ss. 40-49;
3. [18.] Konferencja naukowa: „Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce”. Olsztyn 18-20 września 2000 r.,[w:] „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2001, nr 1-2, ss. 145-148;
4. [19.] Bibliografia historii wychowania ( druki zwarte wydane w Polsce w l. 1999 – 2000), [w:] „Biuletyn Historii Wychowania”, 2001, nr 1-2, ss. 97-99;

2002

1. [20.] Harcerstwo polskie w latach 1944-1956 [w:] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1956, pod red. ks. E. Walewandra, Lublin 2002, ss. 289-298;
2. [21.] Małgorzata Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo – wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, ss. 158, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2002, nr 1 – 2, ss. 100 – 102;
3. [22.] Krzysztof Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945 – 1956, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000, ss. 326 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2002, nr 1 – 2. ss. 102 – 103;
4. [23.] IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Olsztynie – Sekcja XIV: „Dzieje Europy i dzieje edukacji dla wspólnego świata”, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2002, nr 1 – 2, ss. 156 – 159;
5. [24.] Sympozjum naukowe: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 – 1956 – Lublin 6 maja 2002 r.,[w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2002, nr 1 – 2, ss. 149 - 151;

2003

1. [25.] Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 284.
2. [26.] Olga Małkowska - twórczyni Dworku Cisowego ( Harcerskiej Szkoły Pracy ) w Sromowcach Wyżnych [w:] Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź – Strzelczyk, Poznań 2003, ss. 227 – 236;
3. [27.] Andrzej Małkowski (1888 – 1919) – twórca i pionier polskiego skautingu, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2003, nr 3 – 4, ss. 93 – 110;
4. [28.] Heliodor Święcicki (1854 – 1923) – pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, „Biuletyn Historii Wychowania” 2003, nr 1 – 2, ss. 52 – 59;
5. [29.] Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno – Religijne Eleusis w latach 1902 – 1914, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, ss. 157 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2003, nr 1 – 2, ss. 87 – 88;
6. [30.] Kazimierz Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860 – 1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, ss. 530 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2003, nr 1 – 2, ss. 89 – 90;
7. [31.] Gepner – Śliwowska – Grażyński Helena [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa 2003, ss. 28 – 29;
8. [32.] Grażyński Michał [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa 2003, ss. 114 – 115;
9. [33.] Metoda harcerska [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa 2003, ss. 157 – 158;
10. [34.] Metoda zuchowa [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa 2003, ss. 158;
11. [35.] Lutosławski Kazimierz [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XX wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa 2003, ss. 1098 – 1099;

2004

1. [36.] Andrzej Małkowski (1888 – 1919) – twórca polskiego skautingu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika XXIII – Nauki Humanistyczno – Społeczne”, zeszyt 365, Toruń 2004, ss. 31 – 53;
2. [37.] Edukacja fizyczna młodzieży w początkach polskiego skautingu [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod red. M. Orlewicz – Musiał i R. Wasztyla, Kraków 2004, ss. 81 – 88;
3. [38.] W rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu, „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2, ss. 39 – 40;
4. [39.] Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretyczno – historycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i opracowanie Jerzy Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 660 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2, ss. 78 – 79;
5. [40.] Danuta Koźmian, Janusz Jędrzejewicz, polityk i pedagog (1885 – 1951), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 171 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2, ss. 77 – 78;
6. [41.] Ewa Wiśniewska, Zakłady kształcenia nauczycieli w Płocku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2004, ss. 401 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2, ss. 79 – 80; 7. [42.] Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk – Warszawa 2004, ss. 548 [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2 , ss. 57 – 61;
8. [43.] Małkowska Olga [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. III, Warszawa 2004, ss. 33 – 35;
9. [44.] Mauersberger Jan Paweł [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. III, Warszawa 2004, ss. 102 – 104;

2005

1. [45.] Źródła archiwalne w Polsce w badaniach nad dziejami najnowszymi wychowania [w:] Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność. Teoria i praktyka, pod red. T. Gumuły i St. Majewskiego, Kielce 2005, ss. 151 – 155;
2. [46.] Dzieje oświaty i myśli edukacyjnej w systemie nauk historycznych (wstęp do dyskusji), „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2005, nr 1, ss. 22 – 26;
3. [47.] Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno – politycznej Polski Ludowej (1945 – 1989), pod red. R. Grzybowskiego, Toruń 2004, ss. 428 [w:] „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2005, nr 1, ss. 77 – 79;

2006

1. [48.] Ruch harcerski w Polsce w latach 1944 – 1989. Stan badań i potrzeby badawcze, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2006, nr 1 – 2, ss. 129 - 138;
2. [49.] Działalność zawodowa i społeczna Heliodora Święcickiego, „Kronika Wielkopolski” 2006, nr 1, ss. 41 – 49;
3. [50.] Portret wychowawcy. Pierwszy skaut Rzeczypospolitej, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 2, ss. 133 – 142;
4. [51.] Harcerstwo polskie po II wojnie światowej na ziemiach odzyskanych na przykładzie Ziemi Szczecińskiej [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały. 1911 – 2006, pod red. E. Czapli, Rzeszów 2006, ss. 295 – 302;
5. [52.] Wychowanie ku najwyższym wartościom w działalności i programie „Eleusis” w okresie niewoli narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1 – 2, ss. 51 – 57;
6. [53.] Zjazd Łódzki i odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w 1956 roku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1 – 2, ss. 95 – 104;
7. [54.] Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej 1973 – 1981, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, ss. 39 – 48;
8. [55.] M. Stinia, Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2004, ss. 268 [w:] „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2006, nr 1 – 2, ss. 167 – 169;
9. [56.] E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, ss. 337, [w:] „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1 – 2, ss. 125 – 126;
10.[57.] J. Król, Uchronić przed zapomnieniem – średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945 – 1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1 –2, ss. 136 – 138;
11. [58.] B. Wernichowska, Tak kochali Galicjanie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005, ss. 214, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, nr 1 – 2, ss.145;
12. [59.] A. Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole, Czytelnik, Warszawa 2004, ss. 376; tenże, Rycerze Okrągłego Stołu, Czytelnik, Warszawa 2004, ss. 250, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, ss. 138 – 139;
13. [60.] A. Kiewicz, Harcerstwo w Polsce Ludowej, Wrocław 2003, ss. 550, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, ss. 139 – 140;
14. [61] Siedlaczek Stanisław [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa 2006, ss. 677 – 679;
15. [62] Skauting [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa 2006, ss. 779 – 780;
16. [63] Strumiłło Tadeusz [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa 2006, ss. 1075 – 1076;

2007

1. [64.] „W kręgu przyjaźni i cieniu sierpnia”. ZHP w czasach stanu wojennego [w:] Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, pod red. W. Jamrożka, K. Ratajczaka, D. Żołądź – Strzelczyk, Poznań 2007, ss. 148 – 159;
2. [65.] „Kamykowe małżeństwo”. O Janinie i Aleksandrze Kamińskich [w:] Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, pod red. W. Jamrożka, K. Kabacińskiej, K. Ratajczaka i Wł. Szulakiewicz, Poznań 2007, ss. 273 – 280;
3. [66.] W 150. rocznicę urodzin Roberta Baden – Powella i 100. rocznicę zorganizowania pierwszego obozu skautowego, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 3, s. 78 – 80;
4. [67.] Rocznik Historii Harcerstwa, Warszawa 2005/1, ss. 150; Rocznik Historii Harcerstwa, Warszawa 2006/2, ss. 180, „Rocznik Historii Harcerstwa” 2007, nr 3, ss. 67 – 68;
5. [68.] J. Król, Uchronić przed zapomnieniem. Średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945 – 1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2007, nr 1 – 2, ss. 241 – 242;
6. [69.] M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, ss. 490, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2007, nr 1 – 2, ss. 243 – 245;
7. [70.] K. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss.193, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 3. ss. 92 – 93;
8. [71.] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno – kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, ss. 571, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 3, ss. 94 – 95;
9.[72.] Wł. Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944 – 1956, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 311, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 3, ss. 99 – 100;

2008

1. [73.] Gawęda o druhnie Oleńce i druhu Andrzeju, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 2008 – rok twórców harcerstwa” 2008, ss. 10 – 12;
2. [74.] Sowieckiemu zniewoleniu „NIE”. Harcerska Druga Konspiracja 1944 – 1956, Wydawnictwo „Ład”, Warszawa 2005, ss. 254, „Rocznik Historii Harcerstwa” 2008, ss. 141 – 143;
3. [75.] Trentowski Bronisław Ferdynand [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, pod red. A. Meissnera i Wł. Szulakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 823 – 826 (współautorstwo K. Ratajczak);
4. [76.] Wrzosek Adam Jan [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, pod red. A. Meissnera i Wł. Szulakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 888 – 892;
5. [77.] Harcerska służba dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie w II Rzeczypospolitej, „Czuwaj” 2008, nr 10, ss. 3 – 5;
6. [78.] Geneza i początki działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 150 rocznicę powstania, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, ss. 63 – 67;
7. [79.] K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, ss. 218, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, ss. 120 – 121;
8. [80.] L. St. Szuba, Harcerstwo na Pomorzu I Kujawach w latach 1945 – 1950 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, ss. 274, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, ss. 122 – 124;
9. [81.] R. Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie. Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego 1939 – 1956, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 279, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, ss. 126 – 127;
10. [82.] W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 488, „Biuletyn Historii Wychowania” 2007, ss. 127 – 130;

2009

1. [83.] Harcerstwo wobec niepełnosprawności i niedostosowania społecznego w okresie międzywojennym (do 1939 roku), „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2008, nr 4, ss. 41 – 45;
2. [84.] Rok 2008 – rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2008, nr 4, ss. 104 – 105;
3. [85.] K. Dąbrowski, Ogniska „Dziadka” Lisieckiego, Wydawnictwo Digipol, Warszawa 2007, ss. 544, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2008, nr 4, ss.109 – 110;
4. [86.] Badania regionalne w historii wychowania – problemy metodologiczne, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, ss. 7 – 12;
5. [87.] W roku 2008 o Tadeuszu Strumille (1880 – 1958) i Aleksandrze Kamińskim (1903 – 1978) w rocznicę Ich śmierci, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, ss. 129 – 133;
6. [88.] Między tradycją a nowoczesnością, pod red. K. Rędzińskiego, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2007, ss. 235, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, ss. 174 – 175;
7. [89.] Św. Józef Kalasancjusz 1557 – 1648. Życie oddane wychowaniu. Jubileusz 450. rocznicy urodzin Założyciela pijarów, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2008, ss. 93, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, ss. 182 – 183;
8. [90] Wocalewska Maria [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. VII, Warszawa 2009, ss.
9. [91] Wychowanie narodowe [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. VII, Warszawa 2009, ss.
10. [92] Związek Harcerstwa Polskiego [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. VII, ss.

2010

1. [93.] Gawęda o rycerzach, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 600- lecie bitwy pod Grunwaldem” 2010, ss. 45 – 47;
2. [94.] O Zawiszy Czarnym z Garbowa herbu Sulima, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 600 – lecie bitwy pod Grunwaldem” 2010, ss. 53 – 54;
3. [96.] Maria Grzegorzewska i Olga Małkowska – żywoty równoległe [w:] Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych, pod red. T. Fetzkiego, Żary 2010, ss. 81 – 84;
4. [97.] „Zuchmistrz” – okiem pedagoga, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. W kręgu zuchowych gromad. 100 – lecie harcerstwa”, 2010, ss. 352 – 357;
5. [98.] „Zuchmistrz” – okiem pedagoga [wersja skrócona], „Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy” 2010, nr 53, ss. 39 – 42;
6. [99.] Młodość w służbie państwu. Masowe organizacje dziecięco-młodzieżowe w okresie stalinowskim w Polsce (1948 – 1956) [w:] Szkice z teorii i praktyki wychowania w Polsce i w Norwegii w XX wieku, pod red. E. Magiery, Toruń 2010, ss. 188 – 227, [współautorka – J. Król];
7. [100.] Prasa harcerska jako źródło w warsztacie badawczym historyka edukacji (wybrane problemy) [w:] Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2010, ss. 177 – 187;
8. [101.] Wstęp [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. II: Wiek XX, pod red. E. Głowackiej – Sobiech i J. Gulczyńskiej, Poznań 2010;
9. [102.] Odkrycie mężczyzny i jego roli w rodzinie i społeczeństwie jako efekt postmodernistycznego nurtu narracji w filozofii historii [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. II: Wiek XX, pod red. E. Głowackiej – Sobiech i J. Gulczyńskiej, Poznań 2010, ss. 9 – 14;

2011

1. [103.] Edukacja obywatelska w harcerskim systemie wychowawczym w okresie II Rzeczypospolitej [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej. Seria: Szkoła – Państwo –Społeczeństwo, pod red. K. Jakubiaka i T. Maliszewskiego, Kraków 2011, ss. 253 – 262;
2. [104.] „Płomienny” drużynowy [w:] Pochwała niepokory, pod red. B. Jankowskiej – Konik, Warszawa 2012, ss. 90 – 121;
3. [105.] Tradycje grunwaldzkie w harcerstwie – w 600- setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 117 – 120;
4. [106.] Johan Huizinga – „włóczęga intelektualny” (1872 – 1945). Wspomnienie o holenderskim dziejopisie w 65 rocznicę śmierci, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 131 - 133;
5. [107.] J. Besala, Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, t. I, Wydawnictwo Zysk i S – ka, Poznań 2010, ss. 491, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 135 – 136;
6. [108.] Na wygnanie do Tarnopola. Wspomnienia Jana Zamorskiego (1874 – 1948), oprac. J. Szablicka – Żak, Wyd. Goldruk, b. r. i m. w., ss. 115, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 141 – 142;
7. [109.] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, pod red. K. Wróbel – Lipowej i M. Ausza, Wydawnictwo eSPe, t. I, Kraków – Lublin 2010, ss. 215, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 144 – 147;
8. [110.] B. Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ss. 244, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 147 – 148;
9. [111.] I Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Poznań (17 czerwca 2010), „Biuletyn Historii Wychowania” 2010, ss. 222 – 223;

2012

1. [112.] Jak feminizm zmienił polską naukę? II Akademicki Kongres Feministyczny, Kraków 26 – 28 września 2011 r., „Studia Edukacyjne” 2011, nr 17, ss. 233 – 236 [współautorstwo I. Chmura – Rutkowska];
2. [113.] Gender and Religion in the Central and Eastern Europe, ed. by E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak, „Studia i Materiały”, nr 124, Poznań 2009, Redakcja Wydawnictwo, ss. 309, „Acta Universistatis Nicolai Copernici”, Pedagogika XXVII, zeszyt 401, Toruń 2011, ss. 145 – 148;
3. [114.] Recenzja pracy „Z kart historii i działalności Kręgów Harcerstwa Dorosłych” [w:] Z kart historii i działalności Kręgów Harcerstwa Dorosłych, praca zbiorowa, Warszawa 2012, ss. 5 – 6;
4. [115.] Recenzja pracy „Z kart historii i działalności Kręgów Harcerstwa Dorosłych” [w:] Z kart historii i działalności Kręgów Harcerstwa Dorosłych, praca zbiorowa, Warszawa 2012, „Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno2000”. Wydanie specjalne”, Warszawa 2012, s. 3 – 4;
5. [116.] Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Szkolna Edukacja Historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi, Poznań 25 – 26 października 2012 r., „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22, ss. 376 – 379 [współautorstwo Iwona Chmura – Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
6. [117.] Męska natura – męskie rozrywki. Zdrowie mężczyzn w kontekście męskich pasji i czasu wolnego we współczesnych czasopismach hobbystycznych wydawanych w Polsce, „Nowiny Lekarskie” 2012, nr 5 (81), ss. 485 – 499 [współautorstwo Iwona Chmura – Rutkowska, Konrad Nowak – Kluczyński];

2013

1. [118.] O „Romanosach” słów przyjacielskich parę…[w:] S. Romanowski, Jest taki Krąg. Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” Związku Harcerstwa Polskiego” 1986 – 2013, Warszawa 2013, ss. 5 – 6;
2. [119.] „O sobie. O swojej małej i ważnej osobie”. Korczakowska wizja nauczyciela, wychowawcy i przewodnika młodzieży w świetle lektury „Pamiętnika” [w:] Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora, pod red. Z. Rudnickiego, Poznań 2013, ss. 269-274;
3. [120.] Od niepodległości do… Kobiety w historii Polski 1918 – 1989 [w:] Co Betty Friedan dziś mówi kobietom. Szkice, eseje i komentarze z kręgi gender studies, pod red. A. Wachowiak i I. Skórzyńskiej, Szczecin 2013, ss. 75 – 114 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
4. [121.] Harcerstwo w Polsce w latach 1944 – 1990, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 380;
5. [122.] „Jak Antek zaczął zuchów kształcić”, czyli o Aleksandrze Kamińskim i jego koncepcji kształcenia zuchów i instruktorów zuchowych [w:] Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń, Żary 2013, ss. 54 – 60;
6. [123.] „Niegodne historii”. O nieobecności kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce, „Sensus Historiae” 2013, nr 4, ss. 47 -70 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
7. [124.] Jakiej historii nam dzisiaj potrzeba? [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, pod red. I. Chmury – Rutkowskiej, E. Głowackiej – Sobiech i I. Skórzyńskiej, Kraków 2013, ss. 11-21 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
8. [125.] Jadwiga Andegaweńska. Obraz króla/królowej w szkolnej narracji historycznej [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, pod red. I. Chmury – Rutkowskiej, E. Głowackiej – Sobiech i I. Skórzyńskiej, Kraków 2013, ss. 317-349 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];

2014

1. [126.] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolna Edukacja Historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi”, Poznań 25 – 26 października 2012 r .”Biuletyn Historii Wychowania” 2013, nr 30, ss. 189 - 194 [współautorstwo Iwona Chmura – Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
2. [127.] K. B. Kochan, Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, ss. 392, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 30, ss. 335 – 337;