prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych*


- Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku, Poznań 1994, ss. 204;
- Stan i perspektywy historii wychowania. Poznań 1995, ss. 157 (pod red.);
- Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Tom I. Poznań 1998, ss.215 (współredakcja z prof. dr hab. D. Żołądź - Strzelczyk).;
- Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Tom II. Poznań 2001, ss.336 (współredakcja z prof. dr hab. D.Żołądź - Strzelczyk);
- Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001, s.152 (współautorstwo z prof. dr hab.D.Żołądź – Strzelczyk).
- Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne. Tom II. Bydgoszcz 2002, ss.376 (współredakcja z prof. dr hab. K.Jakubiakiem).
- W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi, Poznań 2002, ss.380 (współredakcja z prof. dr hab.D. Żołądź-Strzelczyk).
- Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, Poznań 2003, ss.250 (współredakcja z prof. dr hab. D.Żołądź-Strzelczyk).
- Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, Poznań 2007, ss. 189 (współredakcja z dr K.Ratajczakiem i prof. dr hab. D.Żołądź-Strzelczyk).

***

- Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej (geneza i rozwój). W: Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porów­nawcze i empiryczne. Pod red. Z.Melosika i K.Przyszczypkow­skiego. Poznań-Toruń 1998, s.69-81.
- Kształtowanie się polskich władz oświatowych w Wielkopolsce w początkach II Rzeczypospolitej. W: Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XIX-XX wieku. Pod red. J.Szablickiej-Żak. Wrocław 1998, s.43-52.
- Kierunki badań historyczno-pedagogicznych Stanisława Michalskie­go. W: Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy. Pod red. T.Gumuły, J.Krasuskiego i S.Majewskiego. Kielce 1998, s.145-149.
- Edukacja obywatelska w poglądach wychowawczych i działalności ludowców Drugiej Rzeczypospolitej. W: Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym. Pod red. Witolda Wojdy­ły. Toruń 1999, s.111-122.
- Status kobiety w świetle społeczno-wychowawczej myśli galicyj­skiej socjalnej demokracji. W: Partnerka. Matka. Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku. Pod red. Krzy­sztofa Jakubiaka, Bydgoszcz 2000, s.255-262.
- Rodzina chłopska II Rzeczypospolitej wobec edukacji szkolnej. W: Wychowanie w rodzinie polskiej. Od schyłku XVIII do połowy XX wieku. Pod red.Krzysztofa Jakubiaka i Adama Winiarza. Bydgoszcz 2000, s.193-199.
- Historia wychowania w kręgu zainteresowań naukowo-badawczych Heleny Radlińskiej. W: Historycy wychowania II Rzeczypospolitej. Pod red. W.Szulakiewicz. Warszawa 2000, s.123- 132.
- Ideologie wychowawcze w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Pod red. M.Cylkow­skiej-Nowak, Poznań 2000, 31-43.
- Problematyka opieki nad dzieckiem na kongresach i zjazdach pedagogicznych w Polsce do 1939 b roku. W: Kongresy i zjazdy pedago­giczne w Polsce w XX wieku. Pod red. Alicji Kicowskiej, Toruń 2001, s. 121-137.
- Źródła w badaniach historyka wychowania dziejów najnowszych (wybrane problemy). W: Źródła w badaniach naukowych historyka edukacji. Pod red. W.Szulakiewicz , Toruń 2003, s.163-170.
- Wiejski uniwersytet ludowy Ignacego Solarza. W:Historia. Społeczeństwo.Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso. Pod red. K.Bartnickiej i in., Pułtusk – Warszawa 2004, s.425-433.
- Z dziejów poznańskiej historii wychowania (w:) Uniwersytet. Społeczeństwo. Edukacja. Red. Nauk. W.Ambrozik, K.Przyszczypkowski, Poznań 2004, s.285-292.
- Research problems and traditional and new sources in history of polish education (w:) Kontexty edukacnych vied v dimenziach informacnej spolocnosti, Zilina 2006, s.31-37 (współ. z K.Jakubiakiem).
- Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 1939 roku, (w:) Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, pod red. A.Szerląg, Kraków 2007, s.153-168 (współautor z K.Jakubiakiem).
- The activity and educational conceptions of Adam Mickiewicz Society of Folk University (w:) Contribution of Educational Societies to the Development of the European Culture, edited by E.Sapia – Drewniak, J.Piechnik – Borusowska, Opole 2008, p. 41-52.
- Państwo w ideologiach wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej (w:) Państwo a edukacja, pod red. J.Kochanowicza i T.Tokarza, Wrocław 2008, s.43-59 (współ. z K.Jakubiakiem).
- Rodzina polska jako środowisko wychowawcze na przełómie XIX i XX wieku (w:) Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, pod red. W.Szulakiewicz, Toruń 2009, s.227-236. (współ. z K.Jakubiakiem).

***

- Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych i niższych szkół rolniczych w opinii teoretyków i działaczy ruchu ludowego w Polsce międzywojennej. "Folia Paedagogica et Psychologica" 1995, t.35, s.153-164.
- W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim. "Biuletyn Historii Wychowania" 1996, nr 1-2, s.35-37.
- Problemy rozwoju czytelnictwa i ruchu samokształceniowego w poglądach i działalności galicyjskiej socjalnej demokracji (1890-1918). Acta Universitatis Wratislaviensis No 1861. Prace Pedago­giczne CXIII, 1996, s.55-71.
- Demokracja i wychowanie - w świetle ideologii oświatowej gali­cyjskiej socjalnej demokracji. "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1996, nr 3-4, s.137-145.
- W stulecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. "Kronika Wielkopolski" 1998, nr 1, s.29-40.
- Wydarzenia wrzesińskie i strajki szkolne w zaborze pruskim. "Amicus" 2000, nr 1, s.9-13.
- Values in living and bringing up in the polish family at the turn of the XIX and XX centuries, „Acta Humanica” Zilina 2008, nr 2, s.25-30.
- Historical contexts and trends in school reforms in polish territories between 18 th and 20 th centuries (until 1939), “Acta Humanica” Zilina 2009, nr 3, s. 54 – 59 (współautorstwo z K.Jakubiakiem).
- Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej – w 90 rocznicę odzyskania niepodległości, “Biuletyn Historii Wychowania” 2008, nr 24, s.121 – 127.


* Profesor jest autorem blisko 150 publikacji naukowych (w tym autorem, współautorem lub redaktorem 13 książek)